Slownik terminologii internetowej

(wersja probna 0.001)
zawiera wyniki pracy:

Inne podobne slowniki


#A

account dial-up - konto interakcyjne
account shell - konto interpretatora poleceń
acronym - akronim, skrót
alpha release - wersja alfa
anchor - zakotwiczenie ????????????????
Annotate Menu - menu adnotacji
annotations - adnotacje
annotation button - przycisk adnotacji

#B

background color - kolor tla
backslash - lewy ukośnik
Balloon Help menu 84 - ?????????????????????
bandwidth infrastructure - infrastruktura przepustowosci ???????
(to) be logged in - być w systemie, przebywać w systemie, byc
    zalogowanym
binary file transfer - przenoszenie plików binarnych
BinHexed - pliki spakowane w formacie BinHex
bitmapped pictures - obrazki rastrowe ?????????????
bold text - tekst wytłuszczony
bookmark system - system zakładek
browser - program do przeglądania, przeglądarka
browsing engine - program do przeglądania
bug report - informacja o błędzie ????????????
built-in options - wbudowane możliwości, wbudowane opcje
bulletin board services (BBS) - systemy BBS
button - przycisk
bullet - kropka wyróżniająca

#C

cache number - ilość zapamiętywanych dokumentów ????????
caching operation - operacja zapamiętywania ???????
changing mail merver - zmiana serwera pocztowego
character-based computers - komputery z interfejsem znakowym
character-based interface - interfejs znakowy
character-based displays - wyświetlacze znakowe
chat line - łącze dyskusyjne
click single - pojedyncze kliknięcie, tupnięcie, skrobnięcie (?)
click double - podwójne kliknięcie, tupnięcie
click on the top item - kliknięcie na górnej pozycji
click on the file - kliknięcie na pliku
clickable map - aktywna mapa
client programs - programy-klienci
coaxial cable - przewód koncentryczny
communications vendors - ???????????
compatible - zgodny, kompatybilny
computational science - nauka zajmująca się obliczeniami
computing platform - platforma obliczeniowa ????????????
connected computer communications - ????????????
connectivity dial-up - połączenie interakcyjne
connectivity shell - połączenie interpretatora poleceń
Content provider X - ?????????????????
core engine - podstawowe jądro ????????????????
cross-referenced 138 - ???????????????
customize (Mosaic) - dopasować, dostroić, nastawić, dostosować (Mozaikę)
current session - obecna sesja
cyberspace - cyberprzestrzeń
cyberspace cities - miasta cyberprzestrzeni

#D

data packet - pakiet danych ???????
default - wartość domyślna
development - tworzenie, wytwarzanie
dial-up - telefoniczne
dial-up connection - połączenie interakcyjne
directory - katalog, kartoteka
distributed on the Internet - rozpowszechniony w Internecie
dialog box - okienko dialogowe
document - dokument
document caching - zapamiętywanie w pamięci podręcznej dokumentu,
    pamięć podręczna dokumentu
double click - patrz click double
downloading - ściąganie
downloading images - ściąganie obrazków
drop-down menu - ????????????

#E

electronic mail - poczta elektroniczna
electronic notecards 138 - ??????????????
establishing a news server - ustanawianie serwera nowinek ???????
executable - wykonywalny
exploring - eksplorowanie, wykorzystywanie ?????
external images - zewnętrzne obrazki ???????

#F

filled in online document - wypełniony formularz elektroniczny
finding it on the Internet - odnajdywanie w Internecie
(to) fine-tune file - dostrajanie pliku
(to) flag files and/or directories - zaznaczanie plików, katalogów ???????
flame - pożoga, flejm, flame, flejms ??????????
(to) flame - pogrążyć, spalić, sflejmowac ???????????
flame war - pożoga ????????????
font selection window - okienko wyboru czcionki
format - format
formated with bullets - wypunktowane
formatting tags - znaki adiustacyjne
Frequently Asked Questions - Frequently Asked Questions, FAQ, Często
    Zadawane Pytania
FAQ - FAQ
full fledged member of the net - pełnoprawny użytkownik sieci
full routing information - pełna informacja trasowa
full sized graphics - pełnowymiarowa grafika

#G

gateway - brama, bramka ?????????
Gopher - Świstak
Gopherspace - przestrzeń Świstaków
Gopherspace Overview - przegląd przestrzeni Świstaków
group annotations - adnotacje grupowe
group server - serwer grupy

#H

handy keyboard shortcut - poręczny skrót klawiaturowy
hash table - tablica rozproszona, tablica-przewodnik, tablica
    haszujaca, tablica mieszajaca, tablica z rozpraszaniem
hash function - funkcja-przewodnik, funkcja haszujaca, funkcja
    mieszajaca, funkcja rozpraszająca
header - nagłówek
heading - nagłówek
helper application - aplikacja pomocnicza ??????????
high performance computing - ?????????
high-speed fiber-optic lines - szybkie linie światłowodowe
highlighted item - podświetlona pozycja
history feature - ?????????
history list - ???????????
home page - strona domowa
horizontal scroll bar - suwak poziomy ?????????
host - węzeł, punkt, serwer
hotlist 111 - gorąca lista ????????????
hyper-environment - środowisko hipermedialne
hyperlink - odsyłacz, hiperdowiązanie, dowiązanie
hypermedia - hipermedia
hypertext - hipertekst
hypertext document - dokument hipertekstowy
hypertext tool - narzędzie hipertekstowe
hypertext resource - zasób hipertekstowy ??????????

#I

icon - ikonka (nie ikona)
icon bar - pasek ikonek, pasek ikon, pas ikonek ???????
indexed searching - ?????????
index search 127 - ?????????
information resources - źródła, zasoby informacji
information by category - informacje poukładane tematycznie,
informacje podzielone tematycznie
inline images - wszyte obrazki
in-line Images - wszyte obrazki
interlaced - z wybieraniem międzyliniowym
interlinked information - informacje połączone dowiązaniami w Internecie
Internet - Internet
Internet data packets - pakiety danych Internetu
Internet community - społeczność Internetu
Internet connetctivity - połączenie z Internetem
Internet full access - pełny dostęp do Internetu
Internet resources - zasoby Internetu
Internet Society - Społeczność Internetu
italics - kursywa
item of menu - pozycja menu

#J


#K

keyboard shortcut - skrót klawiaturowy
keyword-searching robot - robot poszukujący słów kluczowych

#L

(to) launch Telnet (from Mosaic) - uruchomić Telnet (za pomocą Mozaiki)
level-one header - nagłówek pierwszego poziomu
line break - łamanie wiersza, złamanie wiersza
link - dowiązanie, ogniwo, łącznik
linked hypermedia resources - dowiązanie zasoby hipermedialne
linked document - dowiązany dokument
list of resources - lista zasobów
logging in - witanie się z systemem, rejestrowanie się w systemie,
logowanie sie, meldowanie się
login process - proces rejestrowania się, proces witania się z
    systemem (być może jako proces w systemie UNIX),
    proces wchodzenia do systemu, proces logowania się,
    meldowanie się
login procedure - procedura rejestrowania się, procedura witania się
    z systemem, procedura logowania się, meldowanie się
logjam - korek powitaniowy, korek rejestracyjny
logo - godło
(to) log on - zarejestrować się, przywitać się z systemem
long transfers - długie przesyły (danych)

#M

manual pages - dokumentacja elektroniczna
mailing lists - listy dyskusyjne
mark-up tag - znacznik wyróżnienia
memory partition - przydział pamięci (na komputerach Macintosh)
memory cache 185 - ????????????????
menu-based (information system) - oparty na menu (system informacyjny)
message (to list) - wiadomość, list, informacja
message - komunikat
mirror site - węzeł lustrzany ???????????????
moderated list - moderowana lista dyskusyjna, cenzurowana lista
    dyskusyjna, lista dyskusyjna z moderatorem, lista
    dyskusyjna z cenzorem, redagowana lista dyskusyjna
(to) monitor places 197 - przeglądać miejsca ????????
Mosaic symbol - symbol Mozaiki
Mosaic logo - godło Mozaiki
Mosaic's shortcuts - mozaikowe skróty
mouse-driven commands - polecenia wydawane myszką, polecenia
    przeznaczone do wydawania myszką
multimedia - multimedia
multipage document - wielostronicowy dokument

#N

natural language (tools) 132 - ?????????
navigation tool - narzędzie nawigacyjne ?????????
networked data - dane dostępne w sieci
networked rolodex 137 - ????????????
network interface card (NIC) 30 - ???????????
news host - węzeł nowinkowy
newsgroup - grupa nowinek
newsreader - czytnik nowinek ??????
nonstandard port - port niestandardowy ???????????????

#O

on-screen formatting - formatowanie ekranowe
on-screen marker - wskaźnik na ekranie
on-screen button - przycisk na ekranie
on-screen display - wyświetlanie na ekranie
on-line servivces - dostępne na bieżąco usługi, dostępne w sieci
    usługi, dostępne elektronicznie usługi
on-line book - dostępna w sieci książka
on-line journal - dostępne w sieci czasopismo
on-line information providers - węzły udostępniające informacje na
    bieżąco
online documentation - dostępna na bieżąco dokumentacja

#P

page on-line - strona dostępna elektronicznie
paragraph with bullets - akapit z wypunktowaniem
partial address - adres częściowy
parent directory - katalog nadrzędny
password - hasło
personal annotations - osobiste adnotacje
piggyback 27 - ?????????????
platform - platforma ???????????????
Point-and-shoot interface - interfejs typu ''wskaż i wybież''
Point-to-Point Protocol PPP - protokół ''Punkt do Punktu''
(to) pop up menu - wyświetlić, rozwinąć menu
(to) pop down menu - wyświetlić, rozwinąć menu
(to) pop out menu - wyświetlić, rozwinąć menu
port number - numer portu
posting - artykuł, przesyłka, list, ogłoszenie, obwieszczenie (?)
private gateway - prywatna bramka
prover - ?????????????????
public domain - public domain, powszechny dostęp ??????????
pull-down menu - rozwijane menu
pulling down a menu - rozwijanie menu

#Q

query field - pole zapytań

#R

relevance feedback - tematyczne sprzężenie zwrotne
(to) reload - przeładować ?????????????
referenced documents - dokumenty, do których się odwołujemy
remote databases - zdalne bazy danych
remote directory box - okieno zdalnego katalogu ????????
resources - zasoby
robots - roboty ??????????
robot activity - działalność robota ????????????
root directory - katalog główny
router - urządzenie trasujące, traser ???????????
route - ścieżka, trasa

#S

(to) save - zapisać
scroll bar - suwak
search engine - urządzenie wyszukujące, program wyszukujący
search tool - narzędzie wyszukujące
search criteria - kryteria poszukiwań
search terms - wyrażenia poszukiwawcze, wyrażenia do wyszukania
searchable index - przeszukiwalny indeks, przeszukiwalny skorowidz
searchable information - przeszukiwalne informacje
self referential - odwułujący się sam do siebie
separators - znaki rozdzielające
server overload - przeładowanie serwera
setup procedures - procedury konfiguracji, dostosowania, dostrajania,
    ustawiania
shell account connectivity - połączenie interpretatora poleceń
site - węzeł, komputer
slash - prawy ukośnik
solution all-in-one - rozwiązanie kompleksowe
specyfying news server - określanie serwera nowinek
spell checker - korektor ortograficzny
spiders - pająki ????????
stand-alone machines - wolno stojące komputery ??????????
status bar - pasek stanu
stright dial-up - ??????????
(to) subscribe to list - zapisać się do (sic!) listy
(to) subscribe to newsgroup - zasubskrybować grupę nowinek

#T

tag - znacznik
technical support - pomoc techniczna
Telnet session - sesja Telnetu
terminal emulation - emulacja terminala
terminal server - serwer terminala ?????????????
textual information - informacja w postaci pisanej
text-entry field 159 - ??????????
tiny folder 114 - teczuszka ?????????
title header - nagłówek z tytułem
toggle switch - przełącznik
Toolbar 157-158 - pasek narzędzi
top-level items 151 - ????????
top-level menus 154 - ????????
tracker of Web growth 193 - ???????????
twisted pair telephone wiring - skrętka

#U

UNIX-driven shell account - unixowe konto interakcyjne
Uniform Resource Locator URL - ujednolicony adres zasobu
up to parent directory - w górę do nadrzędnego katalogu
USENET newsgrup - grupa nowinek USENET-u
user name - identyfikator użytkownika
user prompt - zachęta dla użytkownika, wzorzec zachęty (dla użytkownika)
user authentication - uwierzytelnienie użytkownika
user-configurable menu - menu konfigurowalne przez użytkownika

#V

viewers - oglądarka, przeglądarka, program do oglądania

#W

WAIS gateway - bramka WAIS-a, bramka systemu WAIS-a
WAIS server - serwer WAIS-a, serwer systemu WAIS-a
WAIS resource - ?????????
Wanderers - podróżnicy ????????
Web Overview 15 - ??????????
Web Searching 199 - ???????????
WebCrawler 190-193 - ??????????
white pages service - usługi białych kartek, białe kartki
wide bandwidth data channels - szerokoprzepustowe kanały danych
worm - robak, kornik
WWW browser - przeglądarka do WWW

#X

#Z